Προσφέρεται σε παιδιά τα οποία γεννήθηκαν πρόωρα, παρουσιάζουν καθυστέρηση στο λόγο ή στην κίνηση και κάθε είδους αναπτυξιακή δυσκολία ή υστέρηση.